Funktionsbeskrivelse af PPRs talehørefaglige betjening på Lysholmskolen

Indledning

Denne funktionsbeskrivelse er et tillæg til PPRs generelle servicedeklaration, som i skrivende stund ligger til godkendelse hos dagtilbudschef, børnechef og skolechef (maj 2016). Formålet med funktionsbeskrivelsen er specifikt at beskrive talehørekonsulentfunktionen og opgaverne på Lysholmskolen.

Generelle retningslinjer                          

Det er altid en konkret faglig vurdering foretaget af fagpersonen fra PPR, der ligger til grund for de tiltag (undersøgelser og/eller vejlednings- eller undervisningsforløb), der sættes i gang. Talehørekonsulentens vurdering beror på samtale med pædagogisk personale, forældre og andre relevante parter i den enkelte sag, evt. med inddragelse af tidligere sagsakter og andet relevant materiale. Det sker på netværksmøder, åben rådgivning eller ved vejledning i klassen eller på teammøder. Betjeningen er lagt an således, at der sikres størst mulig effekt med de tilstedeværende ressourcer.

Den daglige betjening af Lysholm

Betjeningen af Lysholm er todelt. Størstedelen af den daglige betjening er rettet mod at vejlede og rådgive Lysholms personale i tiltag, som kan støtte den enkelte elevs sproglige udvikling. Dette sker ved, at talehørekonsulenten jævnligt deltager i dele af teammøder og den almindelige undervisning, hvorved kendskab til det enkelte barn samt en praksisnær vejledning sikres. Det er primært i denne kontekst, vejledningen af Lysholms pædagogiske personale finder sted ift. sproglig udvikling, herunder også fonologisk udvikling. Det er med andre ord talehørekonsulentens opgave at vejlede det pædagogiske personale i hvilke elementer, der kan være fokus på i arbejdet i klasserne, og give konkrete forslag til hvorledes dette kan ske i praksis. Evt. udarbejdelse af undervisningsmaterialer ligger primært hos skolen.

Den anden del af den daglige betjening er rettet mod de børn, hvor undervisningen ikke kan varetages af Lysholmskolens personale, fordi det kræver en specifik talehørefaglighed (fx børn som har fået svælglapsoperation, ganeplade, CI-opererede). I disse tilfælde tilbyder talehørekonsulenten fastlagte undervisningsforløb, som er struktureret i forløb af 8-10 ugers varighed. Undervisningen tilrettelægges udenom perioder, hvor der er planlagt omfattende mødeaktivitet på skolen. Lysholmskolens ledelse er med til at prioritere hvilke børn, der skal modtage undervisning. Ved undervisningsforløb deltager relevant pædagogisk personale i undervisningen for, at den pågældende medarbejder kan overføre viden, øvelser og undervisningsmateriale til barnets dagligdag i klassen, når dette er relevant.


Deltagelse på status- og revisitationsmøder

Talehørekonsulenten deltager på statusmøder, hvor der er et aktuelt og konkret behov for talehørefaglighed.

Talehørekonsulenten deltager i revisitationsmøder, hvor talehørefaglighed er påkrævet for at vurdere om Lysholmskolen er det rette tilbud til barnet og ved møder, hvor barnet skal visiteres videre til et andet tilbud.

Netværksmøder og netværksarbejde

Lysholmskolens pædagogiske personale og/eller ledelse står for indkaldelse til netværksmøder. Efterfølgende skriver talehørekonsulenten en periodeplan, som indsættes i skolens referat.

 

Skriftlig dokumentation

Der udarbejdes skriftligt dokumentation i det omfang, det giver mening, herunder statusbeskrivelser og pædagogiske anbefalinger.